Profil Facebook

70 lecie Przedszkola w Mokobodach

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminne Przedszkole w Mokobodach

2. Celem konkursu jest:
• upamiętnianie jubileuszu 70-lecia powstania przedszkola
• zachęcanie uczestników konkursu do zainteresowania się historią przedszkola i popularyzowanie wiedzy o nim,
• promocja przedszkola jako instytucji propagującej wychowanie i edukację
• budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców
• rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni

3. Konkurs adresowany jest do absolwentów przedszkola i do dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy przedszkola i ich dzieci.

4. Konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym, każdy z uczestników może przedłożyć tylko jedną pracę. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi.

5. Technika i format prac:
 prace należy wykonać na arkuszu A3 – (w innym formacie nie będą brane pod uwagę) w dowolnej technice plastycznej, np.: ołówek, kredki, pastele olejne i suche, farby, kolaż, grafika, techniki mieszane.

6. Termin składania prac: najpóźniej do 15 maja 2017

7. Prace można dostarczyć osobiście do Gminnego Przedszkola w Mokobodach przy ul. Wiatracznej 11. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
 imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy
 dla absolwentów przedszkola dodatkowo: rok ukończenia edukacji przedszkolnej
 wiek uczestnika konkursu

8. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
I kategoria – dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Mokobodach
II kategoria – absolwenci Gminnego Przedszkola w Mokobodach – bez ograniczeń wiekowych

9. Komisja konkursowa wyłoni po 3 zwycięzców z każdej kategorii.

10. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na Przedszkolnym Święcie Rodziny w dniu 26 maja 2017.

11. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Jednocześnie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu i opublikowanie nazwisk zwycięzców na stronie internetowej przedszkola oraz publikację prac na Jubileuszu 70-lecia istnienia przedszkola.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW I SUKCESÓW W KONKURSIE!!!

 

W kategorii: Aktualności