Profil Facebook

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

W dniu 17.10.2017 r. Parafia Mokobody podpisała umowę na relalizację projektu ” Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako instrument promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu ukraińko-polskim” jako część Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014- 2020 .

Beneficjenci projektu: Stowarzyszenie Samorządów ” Euroregion Karpaty- Ukraina” , Departament Architektury i Urbanistyki Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Parafia Rzymskokatolicka  p.w.św. Jadwigi w Mokobodach oraz Parafia Rzymskokatolicka  p.w.św.  Narodzenia Najświększej Maryji Panny w Hołubli.

Opis Projektu:
Terytorium granicy polsko-ukraińskiej charakteryzuje się dużą liczbą obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego, również o charakterze religijnym. Wiele z nich służy jako miejsca kultu dla chrześcijan różnych wyznań i przyciąga pielgrzymów z całej Ukrainy i Polski. Należy zauważyć, że poza znanymi ośrodkami pielgrzymkowymi w innych miejscach turystyki pielgrzymkowej brakuje z jednej strony promocji, az drugiej – odpowiedniej infrastruktury turystycznej zapewniającej komfortowy pobyt odwiedzającym. Region transgraniczny potrzebuje zatem nie tylko restauracji dziedzictwa historycznego i kulturowego, ale także ich promocji i tworzenia zintegrowanych i konkurencyjnych produktów turystycznych oraz ich podstaw dla określonych grup docelowych. Dlatego też celem projektu jest pomoc w rozwiązaniu tych problemów poprzez stworzenie transgranicznej trasy pielgrzymkowej jako narzędzia promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko-ukraińskim. Skierowany jest do następujących grup docelowych: pielgrzymów, społeczności lokalnych, w tym religijnych, lokalnych władz i organizacji pozarządowych. Ostatecznymi beneficjentami projektu są mieszkańcy regionu przygranicznego, turyści i przedstawiciele branży turystycznej. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy 3 obiektów kulturalnych i historycznych, organizując 6 transgranicznych wydarzeń kulturalnych z udziałem 600 osób z obu stron granicy.

Całkowity koszt projektu:  2 101 106 euro

W ramach projektu Parafia Rzymskokatolicka  p.w.św. Jadwigi w Mokobodach  wykona:

Remont zabytkowego kościoła:

 • remont elewacji
 • naprawa posadzki kamiennej kościoła
 • renowacja drzwi zewnętrznych
 • przebudowa schodów i obłożenie granitem wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych

Rewitalizacji zabytkowej plebanii na Klub Pielgrzyma

 • adaptacja budynku na dom pielgrzyma poprzez generalny remont zewnętrzny i wewnętrzny
 • Klub Pielgrzyma po remoncie

Remont zabytkowej dzwonnicy drewnianej

 • renowacja ścian zewnętrznych
 • renowacja stropu i wymiana dachu
 • Dzwonnica po remoncie:

 

Przebudowa obory na salę konferencyjno-audiowizualną

 • adaptacja budynku poprzez generalny remont zewnętrzny i wewnętrzny

 • Sala konferencyjno-audiowizualna po remoncie:

Przebudowa ogrodzenia wokół kościoła i starej plebanii- po remoncie

 

Budowa wiaty drewnianej oraz zagospodarowanie placu ( aleje, parkingi)

Roboty wykonywane  sposobem tradycyjnym. Wartość prac inwestycyjnych w  Mokobodach- 830 730 euro

 

W dniu 9 listopada 2018 r. odbyła się w Siedlcach konferencja otwierająca projekt która miała za zadanie  prezentację założeń i celów projektu „ Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako instrument promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu Ukraińsko-Polskim” oraz prezentację poszczególnych partnerów projektu.

W dnia 20-21 listopada 2019 r. odbyło się 2 spotkanie Komitetu Monitorującego podsumowujące  pierwszy rok projektu „ Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako instrument promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu Ukraińsko-Polskim”.  Prace trwają we wszystkich trzech miejscach, szlak pielgrzymkowy został opracowywany przez partnerów przy stałym wsparciu członków Rady Nadzorczej: Олександра Ганущина, Євгена Шведа, Ігора Криськіва, Janiny Ewy Orzełowskiej i Doroty Dmowskiej-Paczuskiej.

W dniu 25 lipca 2021 r. w ramach projektu PLBU.01.0100-UA-0461/17-00 odbył się koncert muzyki sakralnej

W dniu 5 września 2021 r. w ramach projektu PLBU.01.0100-UA-0461/17-00 odbył się koncert muzyki sakralnej pt. Śpiewnik Papieski.

22 października 2021 r. odbyło się  szkolenie organizowane w ramach projektu „ Cross-border pilgrimage route as an instrument of promotion common cultural and historical heritage on the Ukrainian-Polish border areas” realizowany w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

 

 

” Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako  instrument promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na Polskie tereny przygraniczne” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za treść tej podstrony odpowiada wyłącznie Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Mokobodach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.
Listopad 27th, 2019